فصل سبز بندگی

Click for larger version
صدایی می آید!
صدایی آسمانی

گویی صدای دف های فرشتگان است

خبری هست !!


در آسمان شوری برپا شده است ...

عروس زمان

ماه خدا میاید ...


هیاهویی بپا شده است
مجلس جشن ملائک در اسمان برپاست


میلیاردها موجود در سراسر جهان
متوجه اتفاقی شده اند


آری ،ماه میهمانی خدااست

دلها یادش کرده اند صدایش میکنند


درمیخانه اسمانی را گشوده اند
نور را نشان همه میدهند


در خانه خدا باز است
وخوان الهی گسترده
نعمت فراوان و رحمت بی شمار

چه مهمانی باشکوهی !
چه میزبان کریم و دست و دلبازی !30روز عاشقی و عشق بازی در راه است

اما در این طریق آیا
همه حرمت میزبان را نگه خواهند داشت؟


فطر خواهد امد
آیا ما مست می دوست خواهیم ماند؟

یا سبوی خدا را بار دیگر
مثل هر سال خواهیم شکست؟!!خدایا به همه ما لیاقت حضور در این میهمانی
و سعادت درک برکات وفیوضات ماه خودت را عنایت کن
و آنچنان بر معنویات و ظرف وجودی ما بیافزای
که پایان رمضان آغاز دلداگی ماباشد
صدایی می آید!
صدایی آسمانی

گویی صدای دف های فرشتگان است

خبری هست !!


در آسمان شوری برپا شده است ...

عروس زمان

ماه خدا میاید ...


هیاهویی بپا شده است
مجلس جشن ملائک در اسمان برپاست


میلیاردها موجود در سراسر جهان
متوجه اتفاقی شده اند


آری ،ماه میهمانی خدااست

دلها یادش کرده اند صدایش میکنند


درمیخانه اسمانی را گشوده اند
نور را نشان همه میدهند


در خانه خدا باز است
وخوان الهی گسترده
نعمت فراوان و رحمت بی شمار

چه مهمانی باشکوهی !
چه میزبان کریم و دست و دلبازی !30روز عاشقی و عشق بازی در راه است

اما در این طریق آیا
همه حرمت میزبان را نگه خواهند داشت؟


فطر خواهد امد
آیا ما مست می دوست خواهیم ماند؟

یا سبوی خدا را بار دیگر
مثل هر سال خواهیم شکست؟!!خدایا به همه ما لیاقت حضور در این میهمانی
و سعادت درک برکات وفیوضات ماه خودت را عنایت کن
و آنچنان بر معنویات و ظرف وجودی ما بیافزای
که پایان رمضان آغاز دلداگی ماباشد


 

این وبلاگ درآدرس http://ehsane1.blogfa.com  به روز رسانی می گردد

/ 0 نظر / 36 بازدید